Pripravované aktivity
Národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory Slovenskej republiky
Kontaktné informácie na NV MOK SR Ciele a činnosti NV MOK SR Členstvo v NV MOK SR Orgány NV MOK SR

 

 

MOK je svetovou obchodnou organizáciou,  jedinou reprezentatívnou inštitúciou, ktorá využíva svoj vplyv, aby hájila záujmy podnikov celého sveta,  zo všetkých sektorov.


MOK presadzuje  trhovú ekonomiku, ako aj otvorený medzinárodný obchod a systém investícií. Už od svojho vzniku na začiatku minulého storočia vychádza MOK z presvedčenia, že obchod je hybnou silou pre mier a prosperitu.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že členské podniky a  združenia MOK sú sami subjektmi medzinárodného obchodu, MOK má bezkonkurenčnú autoritu pri vytváraní pravidiel, ktorými sa riadia medzinárodné obchodné transakcie. Hoci sú tieto pravidlá založené na dobrovoľnom princípe, sú dennodenne dodržiavané pri nespočítateľných obchodných operáciách a  stali sa  neoddeliteľnou súčasťou medzinárodného obchodu. MOK taktiež poskytuje dôležité služby, z ktorých najvýznamnejšia je vykonávaná prostredníctvom Medzinárodného rozhodcovského súdu MOK, ktorý je vedúcou arbitrážnou inštitúciou na svete.

 

O necelý rok po vytvorení OSN bol MOK udelený štatút konzultatívneho orgánu na najvyššej úrovni, pri OSN a jej špecializovaných organizáciách.

 
Top-manažéri a odborníci, ktorých MOK
získava z radov svojich členov, formulujú svoje podnikateľské stanoviská k širokému spektru problémov obchodnej a investičnej politiky, ako aj  ku kľúčovej technickej a  odvetvovej tematike. Spadajú sem finančné služby, informačné technológie, telekomunikácie, marketingová etika, životné prostredie, doprava, hospodárska súťaž, duševné vlastníctvo, atď...


Medzinárodná obchodná komora bola založená v roku 1919 a v súčasnosti združuje tisícky členských podnikov a  asociácií z vyše 130 krajín. Národné výbory MOK, ktoré pôsobia v hlavných mestách mnohých krajín, adresujú MOK problémy, ktoré znepokojujú miestnu podnikateľskú sféru a súčasne tlmočia svojim vládam názory a stanoviská k otázkam obchodu, ktoré formuluje MOK.

 

Ako funguje MOK

 

Rada (Council)

Úloha Rady MOK je analogická významu Valného zhromaždenia významnejšej medzivládnej organizácie. Veľkým rozdielom však je, že delegátmi sú top manažéri a nie vládni úradníci. Uplatňuje sa tu federálna štruktúra, založená na Rade, ako najvyššom riadiacom orgáne. Národné výbory nominujú delegátov do tohto orgánu, ktorý sa zvyčajne schádza dvakrát za rok. Na práci Rady sa môžu na pozvanie zúčastniť aj desiati priami členovia a to z krajín, kde neexistuje Národný výbor.

 

Národné výbory a skupiny (National Committees and Groups)

Národné výbory a skupiny reprezentujú MOK v jednotlivých krajinách a ich prostredníctvom je zabezpečené, že MOK berie do úvahy problémy miestnej podnikateľskej sféry pri formulovaní odporúčaní vládam a medzinárodným organizáciám.

 

Prezidentská a výkonná rada (Presidency and Executive Board)

Rada volí prezidenta a viceprezidenta na dvojročné obdobie. Prezident, jeho bezprostredný predchodca a viceprezident tvoria Prezidentskú radu. Rada volí aj Výkonnú radu, ktorá je zodpovedná za implementáciu politiky MOK, na odporúčanie prezidenta.  Prezidentská rada má 15 až 30 členov, s funkčným obdobím na 3 roky (na konci každého roka končí funkčné obdobie jednej tretine členov). 

 

Generálny tajomník (Secretary General)

Generálny tajomník je na čele Medzinárodného sekretariátu a úzko spolupracuje s národnými výbormi pri uskutočňovaní pracovného programu MOK. Generálny tajomník je menovaný Radou z iniciatívy Prezidentskej rady a na odporúčanie Výkonnej rady.

 

Komisie (Commissions)

Členské podniky a združenia podnikateľov môžu vplývať na stanoviská MOK  v akejkoľvek otázke z oblasti obchodu a to zúčastňovaním sa na práci komisií MOK. Komisie sú samotným základom MOK a pozostávajú z viac ako 500 odborníkov pre obchod, ktorí fromulujú politiku MOK  a vypracúvajú jej pravidlá. Komisie analyzujú návrhované iniciatívy národných vlád a pripravujú stanoviská na predloženie medzinárodným organizáciám. 

 


© Slovenská obchodná a priemyselná komora
Webmaster