Pripravované aktivity
Národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory Slovenskej republiky
Kontaktné informácie na NV MOK SR Čo je MOK Ciele a činnosti NV MOK SR Orgány NV MOK SR

Podmienky členstva

 

Členstvo vo Výbore je dobrovoľné a otvorené. Členom Výboru sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby zaregistrované na území SR alebo zaregistrované v zahraničí, ale majúce organizačné zložky na území SR, ktoré sa aktívne zúčastňujú na činnostiach uvedených v Článku 2. stanov.

 

Člen je povinný uhradiť stanovený členský príspevok pri vstupe do Výboru.

 

Výšku príspevku, podmienky jeho platby a neplnenie si týchto povinností upraví Príspevkový poriadok, ktorý schvaľuje Rada.

 

Člen Výboru koná tak, aby nepoškodil záujmy Výboru.

 

 

Formy členstva

 

Členstvo vo Výbore má tieto formy: zakladajúci člen, riadny člen, čestný člen

 

Zakladajúci člen je ten, kto sa priamo zúčastňoval na založení Výboru, prijal ďalšie záväzky nad rámec bežných povinností člena Výboru a nadobudol práva zakladajúceho člena Výboru.

 

Zakladajúci členovia majú právo získať nadpolovičnú väčšinu vo volených orgánoch výboru. Inak má zakladajúci člen rovnaké práva ako riadny člen.

 

Riadny člen je ten, komu platne vzniklo členstvo a plní podmienky podľa Článku 3. Stanov.

 

Čestným členom je ten, kto sa významným spôsobom zaslúžil o vznik Výboru, prispel k činnosti Výboru alebo Výbor nejakou významnou formou podporoval a vznikli u neho dôvody brániace mu v riadnom členstve. Čestným členom je tiež ten, kto prijal takúto ponuku zo strany Výboru. O čestnom členstve rozhoduje Rada.

 

 

 

Vznik členstva

 

 

U zakladajúcich členov podpisom dohody o ustanovení Výboru, zoznamu zakladajúcich členov Výboru a zaplatením jednorázového príspevku na založenie Výboru vo výške 15000 Sk.

 

U riadnych členov dňom rozhodnutia Rady alebo Výkonnej rady v období medzi konaním Rady, na základe písomnej prihlášky žiadateľa o členstvo a úhradou členského príspevku. Ak nie je členský príspevok do troch týždňov od rozhodnutia Rady  resp. Výkonnej rady zaplatený, strácajú ich rozhodnutia platnosť

 

U čestných členov rozhodnutím Rady

 

 

 

Zánik členstva

 

 

 Členstvo zaniká:

a)zánikom právnickej osoby, ktorá je členom Výboru

b)okamžite, dňom doručenia písomnej žiadosti predsedovi Výboru

c)vylúčením člena, ktorý najmä:

 

·neplnil záväzky k Výboru, ktoré na seba ako člen prevzal

·nezaplatil členské príspevky počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov

·bol podrobený bankrotu alebo inému podobnému právnemu procesu v krajine sídla člena Výboru

·vážne porušil ďalšie povinnosti stanovené týmito stanovami

·zneužil členstvo vo Výbore na také správanie, ktoré poškodzuje dobré meno Výboru

·smrťou člena

 

d)vylúčení člena Výboru rozhoduje Rada trojštvrtinovou väčšinou hlasov prítomných členov. Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Výboru. Členstvo člena ukončené rozhodnutím Rady zaniká ku dňu uvedenom v rozhodnutí Rady.

 

Finančné vyrovnanie medzi vylúčeným členom a Výborom sa vykoná do 30 dní po dátume rozhodnutia o vylúčení.

 

 

 

 

 

Práva a povinnosti členov

 

Člen Výboru je oprávnený najmä:

 

a)zúčastňovať sa na rozhodovaniach Výboru, každý jedným hlasom. Čestný člen má hlas poradný.

b)navrhovať a voliť svojich zástupcov do orgánov Výboru. Toto právo nemá čestný člen.

c)na automatické členstvo vo Výbore, ak ide o slovenského zakladajúceho člena, a to hneď po jeho založení

d)byť oboznámený s obchodnou politikou, reprezentovanou ICC a slovenským Výborom, neustále ju sledovať a aktívne ju ovplyvňovať. Môže sa zúčastňovať na aktivitách Komisií a Špeciálnych skupín ICC a Výboru, ako aj na určovaní ročného programu Výboru

e)využívať informácie a služby Sekretariátu Výboru

f)uvádzať na svojom hlavičkovom papieri, vizitkách a na ostatných prezentačných materiáloch svoje členstvo v ICC

 

Zakladajúci členovia majú právo získať nadpolovičnú väčšinu vo volených orgánoch výboru.

 

Člen Výboru má povinnosť najmä:

a)riadiť sa týmito stanovami,

b)podporovať činnosť slovenského Výboru a ICC,

c)poskytovať Výboru informácie, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie jeho činnosti,

d)dodržiavať pravidlá Dohody o vytvorení ICC Slovensko a Štatút ICC,

e)umožniť svojim zástupcom riadny výkon aktivít, ku ktorým sa v rámci Národného výboru zaviazali.

 

 

 

 


© Slovenská obchodná a priemyselná komora
Webmaster