Pripravované aktivity
Národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory Slovenskej republiky
Kontaktné informácie na NV MOK SR Čo je MOK Ciele a činnosti NV MOK SR Členstvo v NV MOK SR

 

 Orgány Výboru sú:

·Rada

·Výkonná rada

·Predseda

·Dozorná rada

·Generálny tajomník

 

Rada

 

          Rada členov je najvyšším orgánom Výboru. Na jej rokovaní sa zúčastňujú štatutárni predstavitelia členov alebo nimi písomne splnomocnení zástupcovia.

 

          Do pôsobnosti Rady patrí najmä:

a)schvaľovanie stanov Výboru, ich zmien a doplnkov

b)schvaľovanie hlavných úloh a rozpočtu Výboru

c)schvaľovanie výročnej správy a výsledkov hospodárenia Výboru

d)rozhodovanie o využití hospodárskeho výsledku z hospodárenia Výboru

e)stanovenie výšky a spôsobu platby členských príspevkov a predplatného na služby Výboru vo forme vydania

   príspevkového poriadku

f)vymedzenie právomoci a pôsobnosti Výkonnej rady a voľba a odvolanie jej členov

g)voľba a odvolanie predsedu Výboru

h)voľba a odvolanie členov Dozornej rady Výboru

i)prijímanie členov Výboru. Rada môže v medziobdobí medzi svojimi zasadnutiami preniesť právomoc, prijímať nových

  členov do Výkonnej rady. Výkonná rada je povinná informovať členov o prírastku členskej základne.

j)rozhodovanie o vylúčení člena Výboru

k)delegovanie členov Výboru do orgánov MOK

l)rozhodovanie o vytváraní iných pracovných orgánov Výboru, prípadne odborných komisií, o ich náplni činnosti

  a hospodárení

m)rozhodovanie o odmeňovaní a náhradách miezd predsedu Výboru, členov Výkonnej rady a členov Dozornej rady

n)rozhodnutie o zániku Výboru

o)rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré si Rada vyhradí.

 

          Radu zvoláva predseda Výboru najmenej jedenkrát ročne. Mimoriadnu Radu zvoláva predseda Výboru, ak o to požiada písomne najmenej jedna tretina členov Výboru alebo Dozorná rada, a to do jedného mesiaca od obdržania tejto písomnej žiadosti. Predseda Výboru zvoláva mimoriadnu radu tiež k rozhodovaniu vo veciach spadajúcich do právomoci rady, ak neznesú odklad.

 

          Program Rady navrhuje Výkonná rada Výboru, ktorá tiež schvaľuje materiály na rokovanie Rady a rozoslanie členom Výboru.

 

          Pozvánka na Radu, ktorá obsahuje miesto, dátum a hodinu konania rady a jej program, spolu so všetkými podkladmi, na základe ktorých má rada rozhodovať, musí byť odoslaná najneskôr 7 dní pred dňom konania Rady.

 

          Návrhy na doplnenie a zmeny programu Rady zo strany členov sú zaradené do programu Rady po schválení jednoduchou väčšinou prítomných členov.

 

          Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpoloviční väčšina členov Výboru. Pokiaľ sa nedostaví nadpolovičná väčšina členov, má predseda Výboru právo zvolať radu v náhradnom termíne, ktorý musí byť oznámený všetkým členom Výboru. Táto rada sa uznáša nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 

          Každý zakladajúci i riadny člen Výboru má pri rozhodovaní Rady jeden hlas. Ak nie je v stanovách uvedené inak, rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Čestní členovia majú poradný hlas.

 

          Súhlas trojštvrtinovej väčšiny hlasov prítomných členov je potrebný k:

·voľbe a odvolaniu predsedu Výboru,

·schváleniu stanov, ich zmien a doplnkov,

·rozhodnutiu o zániku Výboru.

 

          Voľba predsedu Výboru sa riadi týmito pravidlami. Ak žiadny z navrhnutých kandidátov nezíska na funkciu predsedu Výboru trojštvrtinovú väčšinu, koná sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Za predsedu Výboru je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ju ani jeden kandidát nezíska, budú usporiadané nové voľby k tomu účelu zvolanej mimoriadny Rade, ktorá musí byť zvolaná najneskôr do jedného mesiaca od dátumu neúspešných volieb s rovnakým programom. Do doby zvolenia nového predsedu Výboru koná v mene Výboru a zastupuje Výbor navonok generálny tajomník, a to v rozsahu právomocí jemu zverených predchádzajúcim predsedom Výboru.

 

         Konanie Rady riadi predseda Výboru alebo ním určený člen Výkonnej rady.

 

          V pôsobnosti prvej Rady podľa týchto stanov koná ustanovujúca členská schôdza zakladateľov.

 

 

 

Výkonná rada

 

          Výkonná rada je riadiacim orgánom Výboru v období medzi zasadnutiami Rady. Rozhoduje o veciach a záležitostiach Výboru, pokiaľ nie sú stanovami či uznesením Rady vyhradené inému orgánu Výboru. Je najviac sedemčlenná a jej funkčné obdobie je 5-ročné.

 

          Členovia Výkonnej rady sú volení Radou, ktorá tiež vymedzuje právomoci a pôsobnosť Výkonnej rady. Okrem členov zvolených Radou je predseda Výboru automaticky členom Výkonnej rady.

 

          Výkonná rada zasadá najmenej štyrikrát ročne.

 

          Za svoju činnosť sa Výkonná rada zodpovedá Rade.

 

          Výkonná rada najmä:

·zodpovedá za plnenie záväzkov, vyplývajúcich z Dohody o ustanovení MOK SR podpísanej medzi MOK SR a Medzinárodným výborom MOK

·zodpovedá za hospodárenie s majetkom Výboru

·pripravuje podklady na rokovanie Rady a zaisťuje výkon jeho uznesenia

·menuje a odvoláva generálneho tajomníka Výboru.

 

 

Predseda Výboru

 

          Predsedu Výboru volí Rada na funkčné obdobie 5 rokov.

 

          Predseda Výboru je štatutárnym orgánom Výboru, zastupuje Výbor a koná v jeho mene navonok. Podpisovanie za Výbor sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Výbor pripojí svoj podpis predseda Výboru.

 

          Predseda Výboru má hlas rozhodujúci pri rovnosti hlasov pri hlasovaní Výkonnej rady Výboru.

 

          Predseda Výboru zastupuje Výbor v zamestnávateľských vzťahoch voči pracovníkom Výboru.

 

          Predseda Výboru môže časť svojich právomocí v zmysle článku 2 a 5 stanov preniesť na generálneho tajomníka Výboru.

 

 

Dozorná rada

 

          Dozorná rada má troch členov. Členom Dozornej rady nemôže byť člen Výkonnej rady alebo iného orgánu kreovaného na základe týchto stanov. Funkčné obdobie členov Dozornej rady je 5 rokov.

 

          Členov dozornej rady volí a odvoláva Rada.

 

          Dozorná rada volí svojho predsedu väčšinou hlasov členov Dozornej rady.

 

          Dozornú radu zvoláva predseda alebo ním poverený člen Dozornej rady písomnou pozvánkou dva razy do roka.

 

          Prvé rokovanie novozvolenej rady sa koná hneď po zvolení členov Dozornej rady. Dozorná rada na ňom volí predsedu.

 

          Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní dozornej rady prítomných najmenej dve tretiny jej členov. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov. Každý člen Dozornej rady má jeden hlas. Predseda Dozornej rady má hlas rozhodujúci pri rovnosti hlasov pri hlasovaní dozornej rady.

 

          Do pôsobnosti Dozornej rady patrí najmä:

a)kontrolovať hospodárenie Výboru a nakladanie s jeho majetkom

b)kontrolovať činnosť Výkonnej rady, vyjadrovať sa k rozpočtu Výboru, výsledkom hospodárenia a výročnej správe o jeho

   činnosti

c)predkladať Rade výsledky svojej kontrolnej činnosti, návrhy na odstránenie nedostatkov a na zlepšenie činnosti Výboru.

 

          Vo svojej činnosti môže využiť auditorské služby.

 

 

 

Generálny tajomník

 

 

          Generálny tajomník je menovaný a odvolávaný Výkonnou radou, ktorá tiež rozhoduje o výške jeho odmeny.

 

          Pracovnú zmluvu, či inú formu pracovno-právneho vzťahu s generálnym tajomníkom a jeho náplň práce uzatvára a určuje predseda Výboru.

 

          Generálny tajomník koná v mene Výboru a zastupuje Výbor navonok v rozsahu právomocí jemu zverených predsedom Výboru. V rozsahu zverených právomocí tiež riadi činnosť Výboru a jeho sekretariátu.

 

          Generálny tajomník sa za svoju činnosť zodpovedá Výkonnej rade.

 

 

 

 

Sekretariát Výboru

 

 

          Na čele sekretariátu Výboru stojí generálny tajomník Výboru.

         

          Sekretariát Výboru zabezpečuje výkon všetkých operatívnych, finančných a bežných

záležitostí v rozsahu činnosti Výboru.

 

 

 

 


© Slovenská obchodná a priemyselná komora
Webmaster