Medzinárodná obchodná komora Slovensko

Ciele a činnosti MOK Slovensko

 1. podporovať medzinárodný obchod, služby a investície, eliminovať prekážky v medzinárodnom obchode
 2. podporovať systém trhového hospodárstva
 3. posilňovať hospodársky rast rozvinutých a rozvíjajúcich sa ekonomík
 4. reprezentovať slovenské podniky z oblasti obchodu, priemyslu a profesionálnych služieb v rámci medzinárodného spoločenstva
 5. koordinovať aktivity slovenskej podnikateľskej sféry a reprezentovať jej záujmy v rámci rokovaní s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblastiach týkajúcich sa medzinárodného obchodu
 6. vyberať a nominovať delegáta prípadne jeho zástupcu do Svetovej rady ICC („International Chamber of Commerce“) a expertov zo Slovenskej republiky do rôznych komisií a pracovných skupín ICC a medzinárodného rozhodcovského súdu ICC
 7. organizovať regionálne a národné stretnutia, zasadnutia a podobné akcie
 8. zabezpečovať propagáciu svojej činnosti a ICC v Slovenskej republike, udržiavať vzťahy s medzinárodným sekretariátom ICC
 9. informovať svojich členov o výsledkoch práce ICC
 10. dodržiavať Štatút ICC
 11. činnosť MOK Slovensko sa nesmie dotýkať činností jeho členov, ktoré vykonávali v akejkoľvek väzbe na ICC pred založením tohto združenia, pokiaľ k tomu nedajú výslovný súhlas.