Medzinárodná obchodná komora Slovensko

Ciele a činnosti MOK Slovensko

 1. podporovať medzinárodný obchod, služby a investície, eliminovať prekážky v medzinárodnom obchode
 2. podporovať systém trhového hospodárstva
 3. posilňovať hospodársky rast rozvinutých a rozvíjajúcich sa ekonomík
 4. reprezentovať slovenské podniky z oblasti obchodu, priemyslu a profesionálnych služieb v rámci medzinárodného spoločenstva
 5. koordinovať aktivity slovenskej podnikateľskej sféry a reprezentovať jej záujmy v rámci rokovaní s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblastiach týkajúcich sa medzinárodného obchodu
 6. vyberať a nominovať delegáta prípadne jeho zástupcu do Svetovej rady ICC („International Chamber of Commerce“) a expertov zo Slovenskej republiky do rôznych komisií a pracovných skupín ICC a medzinárodného rozhodcovského súdu ICC
 7. organizovať regionálne a národné stretnutia, zasadnutia a podobné akcie
 8. zabezpečovať propagáciu svojej činnosti a ICC v Slovenskej republike, udržiavať vzťahy s medzinárodným sekretariátom ICC
 9. informovať svojich členov o výsledkoch práce ICC
 10. dodržiavať Štatút ICC
 11. činnosť MOK Slovensko sa nesmie dotýkať činností jeho členov, ktoré vykonávali v akejkoľvek väzbe na ICC pred založením tohto združenia, pokiaľ k tomu nedajú výslovný súhlas.

Návrh plánu činnosti Národného výboru MOK Slovensko na rok 2022

Aktivity MOK Slovensko v roku 2022 budú smerované na činnosť v oblasti aktuálnych problémov a otázok podnikateľskej verejnosti. Navrhnuté sú nasledovné aktivity:
 1. Účasť MOK Slovensko na zasadaniach Generálnej rady a Výkonného výboru WCF (osobne, online)
 2. Zasadanie Rady MOK Slovensko
 3. Príprava kvalifikovaného stanoviska k novým Stanovám Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory
 4. Účasť na zasadnutiach WCF Chair’s Circle – pohovory s kandidátmi na budúceho predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory
 5. Príprava 13. Svetového kongresu v roku 2023
 6. Projekt WCF a WCO v oblasti elektronizácie systémov na overovanie pravosti osvedčení o pôvode, osvedčení o voľnom obchode a elektronickej databázy karnetov ATA – koordinácia a metodické riadenie vzájomnej prepojenosti systémov pre eCO a eATA karnety s medzinárodnými databázami ICC, vrátane účasti na práci WATAC pri WCF/ICC (Svetovej rady pre systém karnetov ATA pri Svetovej federácii obchodných komôr/MOK) v Paríži
  1. V roku 2021 bolo uvedené do praxe elektronické podávanie žiadostí, ich spracovanie a vydávanie v elektronickej forme cez portál SOPK. V roku 2022 budeme pokračovať v práci na vylepšení systému podľa požiadaviek praxe či už na strane certifikačných pracovníkov alebo klientov systému
  2. Vypracovať a pilotne overiť podávanie e-Žiadostí o osvedčenia o voľnom predaji e-MFSC (Manufacture & Free Sale Certificate), e-FSC (Free Sale Certificate) a e-FMC do Alžírska (Free Marketing Certificate for Algeria) cez portál SOPK, s možnosťou vydávania druhopisov a ďalších výtlačkov osvedčení v RK SOPK.
  3. Vypracovať a pilotne overiť vydávanie e-karnetov ATA cez portál SOPK s využitím editovateľných formulárov na platforme pdf.
 7. Zabezpečovať spoluprácu s Colnou správou SR a zahraničnými záručnými partnerskými organizáciami pri riešení reklamácií slovenských a zahraničných karnetov ATA v rámci WATAC, ICC-WCF
 8. Činnosti súvisiace so zapojením sa SOPK do Akreditačného reťazca ICC WCF pre osvedčenia o pôvode tovaru
 9. Príprava projektu predsedu NV MOK Slovensko a predsedu Rozhodcovského súdu SOPK k posilneniu povedomia o arbitráži na Slovensku

Semináre v spolupráci s Medzinárodnou obchodnou komorou a SOPK na nasledovné témy:

 1. Certifikačné služby – ATA karnety, pôvod a osvedčovanie tovaru, informácie o obchod-ných podmienkach v jednotlivých členských krajinách Svetovej obchodnej organizácie
 2. INCOTERMS 2020
 3. INTRASTAT-SK 2020 - vykazovanie intrakomunitárneho obchodu
 4. Certifikácia o pôvode tovaru a preferenčné zaobchádzanie
 5. Operácie v medzinárodnom obchode a riešenia obchodných sporov
 6. Colné konanie pri vývoze a dovoze, Colný kódex Únie a transferová dokumentácia
 7. Obchodovanie s krajinami so sankčným režimom
 8. Preferenčný a nepreferenčný pôvod tovaru, Nové „alternatívne“ pravidlá v preferenčnom pôvode tovaru v paneurópsko-stredomorskej oblasti
 9. 25. ročník konferencie o základných makroekonomických proporciách vývoja ekonomiky Slovenskej republiky v roku 2022
 10. 3. ročník ekonomického seminára k problematike cirkulárnej ekonomiky v spolupráci so Sekciou odpadového hospodárstva
 11. Regionálne semináre a školenia certifikačných pracovníkov v súvislosti s elektronickým vydávaním osvedčení o pôvode tovaru e-MFSC, e-FSC, eCO a iné (s RK SOPK)
Okrem toho: