Medzinárodná obchodná komora Slovensko

Stanovy MOK Slovensko

Preambula

V záujme podpory otvoreného trhového systému, posilňovania medzinárodného obchodu a investícií a sebaregulácie v medzinárodnom podnikaní a na základe Dohody o vytvorení ICC Slovensko / Slovenského národného výboru Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži dňa 8. decembra 2000 bolo v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky založené združenie Medzinárodná obchodná komora Slovensko.

Článok 1.
Úvodné ustanovenie

 1. Názov občianskeho združenia:
  v slovenskom jazyku: Medzinárodná obchodná komora Slovensko“, v skratke „MOK Slovensko“
  v anglickom jazyku: „ICC Slovakia“
 2. Sídlo občianskeho združenia: Bratislava, 816 03, Grösslingová 4, Slovenská republika.
 3. MOK Slovensko je občianskym združením fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa zaoberajú medzinárodným obchodom, ako aj ďalších subjektov, ktorých predmet činnosti priamo alebo sprostredkovane súvisí s medzinárodným obchodom alebo, ktoré majú priamu alebo sprostredkovanú väzbu na Medzinárodnú obchodnú komoru v Paríži.
 4. MOK Slovensko je právnickou osobou, ktorá bola založená v zmysle slovenského zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.
 5. MOK Slovensko vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 6. MOK Slovensko je založený na dobu neurčitú.

Článok 2.
Ciele a činnosť MOK Slovensko

Ciele a činnosť MOK Slovensko sú najmä:

 1. Podporovať medzinárodný obchod, služby a investície, eliminovať prekážky a skreslenie v medzinárodnom obchode,
 2. Podporovať systém trhového hospodárstva,
 3. Posilňovať hospodársky rast rozvinutých a rozvíjajúcich sa ekonomík,
 4. Reprezentovať slovenské podniky z oblasti obchodu, priemyslu a profesionálnych služieb v rámci medzinárodného spoločenstva,
 5. Koordinovať aktivity slovenskej podnikateľskej sféry a reprezentovať jej záujmy v rámci rokovaní s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblastiach týkajúcich sa medzinárodného obchodu,
 6. Vyberať a nominovať delegáta prípadne jeho zástupcu do Svetovej rady ICC a expertov zo Slovenskej republiky do rôznych komisií a pracovných skupín ICC a medzinárodného rozhodcovského súdu ICC,
 7. Organizovať regionálne a národné stretnutia, zasadnutia a podobné akcie,
 8. Zabezpečovať propagáciu svojej činnosti a ICC v Slovenskej republike, udržiavať vzťahy s medzinárodným sekretariátom ICC,
 9. Informovať svojich členov o výsledkoch práce ICC,
 10. Dodržiavať Štatút ICC,
 11. Činnosť MOK Slovensko sa nesmie dotýkať činností jeho členov, ktoré vykonávali v akejkoľvek väzbe na ICC pred založením tohto združenia, pokiaľ k tomu nedajú výslovný súhlas.

Článok 3.
Podmienky členstva

 1. Členstvo v MOK Slovensko je dobrovoľné a otvorené. Členom MOK Slovensko sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby zaregistrované na území SR alebo zaregistrované v zahraničí, ale majúce organizačné zložky na území SR, ktoré sa aktívne zúčastňujú na činnostiach uvedených v Článku 2. stanov.
 2. Člen je povinný uhradiť stanovený členský príspevok pri vstupe do MOK Slovensko.
 3. Výšku príspevku a podmienky jeho platby schvaľuje Rada.
 4. Člen MOK Slovensko koná tak, aby nepoškodil záujmy MOK Slovensko.

Článok 4.
Formy členstva

 1. Členstvo v MOK Slovensko má tieto formy: zakladajúci člen, riadny člen, čestný člen.
 2. Zakladajúci člen je ten, kto sa priamo zúčastňoval na založení MOK Slovensko, prijal ďalšie záväzky nad rámec bežných povinností člena MOK Slovensko a nadobudol práva zakladajúceho člena MOK Slovensko. Vo voľbách do orgánov je pri rovnosti hlasov zvolený zakladajúci člen.
 3. Riadny člen je ten, komu platne vzniklo členstvo a plní podmienky podľa Článku 3. Stanov.
 4. Čestným členom je ten, kto sa významným spôsobom zaslúžil o vznik MOK Slovensko, prispel k činnosti MOK Slovensko alebo MOK Slovensko nejakou významnou formou podporoval a vznikli u neho dôvody brániace mu v riadnom členstve. Čestným členom je tiež ten, kto prijal takúto ponuku zo strany MOK Slovensko. O čestnom členstve rozhoduje Rada.

Článok 5.
Vznik členstva

 1. U zakladajúcich členov podpisom dohody o ustanovení MOK Slovensko, zoznamu zakladajúcich členov MOK Slovensko a zaplatením jednorazového príspevku na založenie MOK Slovensko vo výške 1 200,-€.
 2. U riadnych členov dňom rozhodnutia Rady alebo Výkonnej rady v období medzi konaním Rady, na základe písomnej prihlášky žiadateľa o členstvo a úhradou členského príspevku. Ak nie je členský príspevok do 30 dní od rozhodnutia Rady resp. Výkonnej rady zaplatený, strácajú ich rozhodnutia platnosť.
 3. U čestných členov rozhodnutím Rady.

Článok 6.
Zánik členstva

 1. Členstvo zaniká:
  1. zánikom právnickej osoby, ktorá je členom MOK Slovensko
  2. okamžite, dňom doručenia písomnej žiadosti predsedovi MOK Slovensko
  3. ak člen nezaplatil členské príspevky počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov
  4. vylúčením člena, ktorý:
   • neplnil záväzky k MOK Slovensko, ktoré na seba ako člen prevzal
   • vážne porušil ďalšie povinnosti stanovené týmito stanovami
   • zneužil členstvo vo MOK Slovensko na také správanie, ktoré poškodzuje dobré meno MOK Slovensko
   • bol podrobený bankrotu alebo inému podobnému právnemu procesu v krajine sídla člena MOK Slovensko
  5. smrťou člena
 2. O vylúčení člena MOK Slovensko rozhoduje Rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov MOK Slovensko. Členstvo člena ukončené rozhodnutím Rady zaniká ku dňu uvedenom v rozhodnutí Rady.

Článok 7.
Práva a povinnosti členov

 1. Člen MOK Slovensko je oprávnený najmä:
  1. zúčastňovať sa na rozhodovaniach MOK Slovensko, každý jedným hlasom. Čestný člen má hlas poradný.
  2. navrhovať a voliť svojich zástupcov do orgánov MOK Slovensko. Toto právo nemá čestný člen.
  3. na automatické členstvo vo MOK Slovensko, ak ide o slovenského zakladajúceho člena, a to hneď po jeho založení.
  4. byť oboznámený s obchodnou politikou, reprezentovanou ICC a MOK Slovensko, neustále ju sledovať a aktívne ju ovplyvňovať. Môže sa zúčastňovať na aktivitách Komisií a Špeciálnych skupín ICC a MOK Slovensko, ako aj na určovaní ročného programu MOK Slovensko.
  5. využívať informácie a služby Sekretariátu MOK Slovensko.
  6. uvádzať na svojom hlavičkovom papieri, vizitkách a na ostatných prezentačných materiáloch svoje členstvo v ICC.
 2. Zakladajúci členovia majú právo navrhovať polovicu členov Výkonnej rady MOK Slovensko. Tento návrh môže byť spoločným návrhom aj čestných členov.
 3. Člen MOK Slovensko má povinnosť najmä:
  1. riadiť sa týmito stanovami,
  2. podporovať činnosť MOK Slovensko a ICC,
  3. poskytovať MOK Slovensko informácie, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie jeho činnosti,
  4. dodržiavať pravidlá Dohody o vytvorení ICC Slovensko a Štatút ICC,
  5. umožniť svojim zástupcom riadny výkon aktivít, ku ktorým sa v rámci MOK Slovensko zaviazali.

Článok 8.
Orgány MOK Slovensko

 1. Orgány MOK Slovensko sú:
  • Rada
  • Výkonná rada
  • Predseda
  • Dozorná rada
  • Generálny tajomník
 2. Rada
  1. Rada členov je najvyšším orgánom MOK Slovensko. Na jej rokovaní sa zúčastňujú štatutárni predstavitelia členov alebo nimi písomne splnomocnení zástupcovia.
  2. Do pôsobnosti Rady patrí najmä:
   1. schvaľovanie stanov MOK Slovensko, ich zmien a doplnkov
   2. schvaľovanie hlavných úloh a rozpočtu MOK Slovensko
   3. schvaľovanie výročnej správy a výsledkov hospodárenia MOK Slovensko
   4. rozhodovanie o využití hospodárskeho výsledku z hospodárenia MOK Slovensko
   5. stanovenie výšky a spôsobu platby členských príspevkov
   6. vymedzenie právomoci a pôsobnosti Výkonnej rady a voľba a odvolanie jej členov
   7. voľba a odvolanie predsedu MOK Slovensko
   8. voľba a odvolanie členov Dozornej rady MOK Slovensko
   9. prijímanie členov MOK Slovensko. Rada môže v medziobdobí medzi svojimi zasadnutiami preniesť právomoc, prijímať nových členov do Výkonnej rady. Výkonná rada je povinná informovať členov o prírastku členskej základne.
   10. rozhodovanie o vylúčení člena MOK Slovensko
   11. delegovanie členov MOK Slovensko do orgánov MOK
   12. rozhodovanie o vytváraní iných pracovných orgánov MOK Slovensko, prípadne odborných komisií, o ich náplni činnosti a hospodárení
   13. rozhodovanie o odmeňovaní a náhradách miezd predsedu MOK Slovensko, členov Výkonnej rady a členov Dozornej rady
   14. rozhodnutie o zániku MOK Slovensko
   15. rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré si Rada vyhradí
  3. Radu zvoláva predseda MOK Slovensko najmenej jedenkrát ročne. Mimoriadnu Radu zvoláva predseda MOK Slovensko, ak o to požiada písomne najmenej jedna tretina členov MOK Slovensko alebo Dozorná rada, a to do jedného mesiaca od obdržania tejto písomnej žiadosti. Predseda MOK Slovensko zvoláva mimoriadnu radu tiež k rozhodovaniu vo veciach spadajúcich do právomoci rady, ak neznesú odklad.
   Program Rady navrhuje Výkonná rada MOK Slovensko, ktorá tiež schvaľuje materiály na rokovanie Rady a rozoslanie členom MOK Slovensko
   Pozvánka na Radu, ktorá obsahuje miesto, dátum a hodinu konania rady a jej program, spolu so všetkými podkladmi, na základe ktorých má rada rozhodovať, musí byť odoslaná najneskôr 7 dní pred dňom konania Rady.
   Návrhy na doplnenie a zmeny programu Rady zo strany členov sú zaradené do programu Rady po schválení jednoduchou väčšinou prítomných členov.
  4. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov MOK Slovensko. Pokiaľ sa nedostaví nadpolovičná väčšina členov, má predseda MOK Slovensko právo zvolať radu v náhradnom termíne, ktorý musí byť oznámený všetkým členom MOK Slovensko. Táto rada sa uznáša nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
  5. Každý zakladajúci i riadny člen MOK Slovensko má pri rozhodovaní Rady jeden hlas. Ak nie je v stanovách uvedené inak, rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Čestní členovia majú poradný hlas.
  6. Za predsedu MOK Slovensko je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov. Ak ju ani jeden kandidát nezíska, budú usporiadané nové voľby najneskôr do jedného mesiaca od dátumu neúspešných volieb s rovnakým programom. Do doby zvolenia nového predsedu MOK Slovensko koná v mene MOK Slovensko a zastupuje MOK Slovensko navonok generálny tajomník, a to v rozsahu právomocí jemu zverených predchádzajúcim predsedom MOK Slovensko.
  7. Konanie Rady riadi predseda MOK Slovensko alebo ním určený člen Výkonnej rady.
  8. V pôsobnosti prvej Rady podľa týchto stanov koná ustanovujúca členská schôdza zakladateľov.
 3. Výkonná rada
  1. Výkonná rada je riadiacim orgánom MOK Slovensko v období medzi zasadnutiami Rady. Rozhoduje o veciach a záležitostiach MOK Slovensko, pokiaľ nie sú stanovami či uznesením Rady vyhradené inému orgánu MOK Slovensko. Je najviac sedemčlenná a jej funkčné obdobie je 5-ročné.
  2. Členovia Výkonnej rady sú volení Radou, ktorá vymedzuje právomoci a pôsobnosť Výkonnej rady. Členmi Výkonnej rady sú predseda podpredseda, generálny tajomník a ďalší členovia.
  3. Výkonná rada zasadá podľa potreby, minimálne jedenkrát ročne.
  4. Za svoju činnosť sa Výkonná rada zodpovedá Rade.
  5. ýkonná rada najmä:
   • zodpovedá za plnenie záväzkov, vyplývajúcich z Dohody o ustanovení ICC Slovensko podpísanej medzi ICC Slovensko a Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži,
   • zodpovedá za hospodárenie s majetkom MOK Slovensko,
   • pripravuje podklady na rokovanie Rady a zaisťuje výkon jeho uznesenia,
   • menuje a odvoláva generálneho tajomníka MOK Slovensko.
 4. Predseda MOK Slovensko
  1. Predsedu MOK Slovensko volí Rada na funkčné obdobie 5 rokov.
  2. Predseda MOK Slovensko je štatutárnym orgánom MOK Slovensko, zastupuje MOK Slovensko a koná v jeho mene navonok. Podpisovanie za MOK Slovensko sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu MOK Slovensko pripojí svoj podpis predseda MOK Slovensko.
  3. Predseda MOK Slovensko má hlas rozhodujúci pri rovnosti hlasov pri hlasovaní Výkonnej rady MOK Slovensko.
  4. Predseda MOK Slovensko zastupuje MOK Slovensko v zamestnávateľských vzťahoch voči pracovníkom MOK Slovensko.
  5. Predseda MOK Slovensko môže časť svojich právomocí v zmysle článku 2 a 5 stanov preniesť na generálneho tajomníka MOK Slovensko.
 5. Dozorná rada
  1. Dozorná rada má troch členov. Členom Dozornej rady nemôže byť člen Výkonnej rady alebo iného orgánu kreovaného na základe týchto stanov. Funkčné obdobie členov Dozornej rady je 5 rokov.
  2. Členov dozornej rady volí a odvoláva Rada.
  3. Dozorná rada volí svojho predsedu väčšinou hlasov členov Dozornej rady.
  4. Dozornú radu zvoláva predseda alebo ním poverený člen Dozornej rady písomnou pozvánkou minimálne raz do roka.
  5. Prvé rokovanie novozvolenej rady sa koná hneď po zvolení členov Dozornej rady. Dozorná rada na ňom volí predsedu.
  6. Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní Dozornej rady prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov. Každý člen Dozornej rady má jeden hlas. Predseda Dozornej rady má hlas rozhodujúci pri rovnosti hlasov pri hlasovaní dozornej rady.
  7. Do pôsobnosti Dozornej rady patrí najmä:
   1. kontrolovať hospodárenie MOK Slovensko a nakladanie s jeho majetkom,
   2. kontrolovať činnosť Výkonnej rady, vyjadrovať sa k rozpočtu MOK Slovensko, výsledkom hospodárenia a výročnej správe o jeho činnosti,
   3. predkladať Rade výsledky svojej kontrolnej činnosti, návrhy na odstránenie nedostatkov a na zlepšenie činnosti MOK Slovensko.
  8. Vo svojej činnosti môže využiť audítorské služby.
 6. Generálny tajomník
  1. Generálny tajomník je menovaný a odvolávaný Výkonnou radou, ktorá tiež rozhoduje o výške jeho odmeny.
  2. Pracovnú zmluvu, či inú formu pracovno-právneho vzťahu s generálnym tajomníkom a jeho náplň práce uzatvára a určuje predseda MOK Slovensko.
  3. Generálny tajomník koná v mene MOK Slovensko a zastupuje MOK Slovensko navonok v rozsahu právomocí jemu zverených predsedom MOK Slovensko. V rozsahu zverených právomocí tiež riadi činnosť MOK Slovensko a jeho sekretariátu.
  4. Generálny tajomník sa za svoju činnosť zodpovedá Výkonnej rade.

Článok 9
Sekretariát MOK Slovensko

Sekretariát MOK Slovensko zabezpečuje výkon všetkých operatívnych, finančných a bežných záležitostí v rozsahu činnosti MOK Slovensko.

Článok 10

 1. MOK Slovensko hospodári so svojim majetkom, ktorého zdrojom sú najmä:
  1. členské príspevky
  2. príjmy z aktivít, darov
  3. ostatné príjmy
 2. MOK Slovensko hospodári na základe rozpočtu, ktorého návrh na každý rok schvaľuje Rada.
 3. Rozpočet a výsledky hospodárenia predkladá predseda MOK Slovensko po prerokovaní vo Výkonnej rade na schválenie Rade.
 4. MOK Slovensko vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku, o príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátu.
 5. MOK Slovensko je povinný hradiť členský príspevok do ICC.
 6. Majetok MOK Slovensko môže byť využitý len za účelom zabezpečenia predmetu činnosti MOK Slovensko.
 7. MOK Slovensko zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom.
 8. Členovia neručia za záväzky MOK Slovensko.
 9. Konsolidovaný prehľad výsledkov sa uskutoční do troch mesiacov po skončení fiškálneho roka.

Článok 11.
Zánik MOK Slovensko

 1. MOK Slovensko zaniká rozhodnutím Rady dvojtretinovou väčšinou všetkých členov MOK Slovensko.
 2. V súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky bude ustanovený likvidátor, ktorý vykoná majetkové vyrovnanie.

Článok 12.

Tieto stanovy menia znenie článku I. bod 11.1 a 11.2 Stanov z 08.02.2001 a schválením nového znenia článku I. bod 11.1 a 11.2 Radou MOK Slovensko strácajú v uvedených častiach platnosť a účinnosť.

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť ich schválením Radou MOK Slovensko a sú účinné dňom 06. Júna 2019.


V Bratislave 6. Júna 2019