Medzinárodná obchodná komora Slovensko

Orgány MOK Slovensko

Orgány MOK Slovensko sú:

Orgány MOK Slovensko na roky 2022-2027

Predseda: Dr. h. c. doc. Ing. Peter Mihók, CSc., predseda SOPK

Generálny tajomník: Ing. Martin Hrivík, generálny tajomník SOPK

Členovia Výkonnej rady NV MOK SR (v abecednom poradí):
Ing. Pavol Antalič, riaditeľ, EXIMA, spol. s r.o.
JUDr. Tomáš Borec, predseda, ROZHODCOVSKÝ SÚD SOPK
PhDr. Ján Kasper PhD., MBA, RENOMÉ, a.s.
Ing. Alexander Rozin, PhD., výkonný riaditeľ, INCHEBA, a.s.
Ing. Jozef Tkáč, prezident, J&T FINANCE GROUP SE, organizačná zložka

Predseda Dozornej rady: Ing. Vladimír Bakeš, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, KOOPERATIVA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Členovia Dozornej rady (v abecednom poradí):
Ing. Ján Gabriel, obchodný zástupca, AGROPO s.r.o.
Roman Prekop, LLM., advokát a partner, BARGER PREKOP, s.r.o.

Rada

Rada členov je najvyšším orgánom MOK Slovensko. Na jej rokovaní sa zúčastňujú štatutárni predstavitelia členov alebo nimi písomne splnomocnení zástupcovia.

Do pôsobnosti Rady patrí najmä:

 1. schvaľovanie stanov MOK Slovensko, ich zmien a doplnkov
 2. schvaľovanie hlavných úloh a rozpočtu MOK Slovensko
 3. schvaľovanie výročnej správy a výsledkov hospodárenia MOK Slovensko
 4. rozhodovanie o využití hospodárskeho výsledku z hospodárenia MOK Slovensko
 5. stanovenie výšky a spôsobu platby členských príspevkov
 6. vymedzenie právomoci a pôsobnosti Výkonnej rady a voľba a odvolanie jej členov
 7. voľba a odvolanie predsedu MOK Slovensko
 8. voľba a odvolanie členov Dozornej rady MOK Slovensko
 9. prijímanie členov MOK Slovensko. Rada môže v medziobdobí medzi svojimi zasadnutiami preniesť právomoc, prijímať nových členov do Výkonnej rady. Výkonná rada je povinná informovať členov o prírastku členskej základne.
 10. rozhodovanie o vylúčení člena MOK Slovensko
 11. delegovanie členov MOK Slovensko do orgánov MOK
 12. rozhodovanie o vytváraní iných pracovných orgánov MOK Slovensko, prípadne odborných komisií, o ich náplni činnosti a hospodárení
 13. rozhodovanie o odmeňovaní a náhradách miezd predsedu MOK Slovensko, členov Výkonnej rady a členov Dozornej rady
 14. rozhodnutie o zániku MOK Slovensko
 15. rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré si Rada vyhradí

Radu zvoláva predseda MOK Slovensko najmenej jedenkrát ročne. Mimoriadnu Radu zvoláva predseda MOK Slovensko, ak o to požiada písomne najmenej jedna tretina členov MOK Slovensko alebo Dozorná rada, a to do jedného mesiaca od obdržania tejto písomnej žiadosti. Predseda MOK Slovensko zvoláva mimoriadnu radu tiež k rozhodovaniu vo veciach spadajúcich do právomoci rady, ak neznesú odklad.

Program Rady navrhuje Výkonná rada MOK Slovensko, ktorá tiež schvaľuje materiály na rokovanie Rady a rozoslanie členom MOK Slovensko.

Pozvánka na Radu, ktorá obsahuje miesto, dátum a hodinu konania rady a jej program, spolu so všetkými podkladmi, na základe ktorých má rada rozhodovať, musí byť odoslaná najneskôr 7 dní pred dňom konania Rady.

Návrhy na doplnenie a zmeny programu Rady zo strany členov sú zaradené do programu Rady po schválení jednoduchou väčšinou prítomných členov.

Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov MOK Slovensko. Pokiaľ sa nedostaví nadpolovičná väčšina členov, má predseda MOK Slovensko právo zvolať radu v náhradnom termíne, ktorý musí byť oznámený všetkým členom MOK Slovensko. Táto rada sa uznáša nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Každý zakladajúci i riadny člen MOK Slovensko má pri rozhodovaní Rady jeden hlas. Ak nie je v stanovách uvedené inak, rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Čestní členovia majú poradný hlas.

Za predsedu MOK Slovensko je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov. Ak ju ani jeden kandidát nezíska, budú usporiadané nové voľby najneskôr do jedného mesiaca od dátumu neúspešných volieb s rovnakým programom. Do doby zvolenia nového predsedu MOK Slovensko koná v mene MOK Slovensko a zastupuje MOK Slovensko navonok generálny tajomník, a to v rozsahu právomocí jemu zverených predchádzajúcim predsedom MOK Slovensko.

Konanie Rady riadi predseda MOK Slovensko alebo ním určený člen Výkonnej rady.

V pôsobnosti prvej Rady podľa týchto stanov koná ustanovujúca členská schôdza zakladateľov.

Výkonná rada

Výkonná rada je riadiacim orgánom MOK Slovensko v období medzi zasadnutiami Rady. Rozhoduje o veciach a záležitostiach MOK Slovensko, pokiaľ nie sú stanovami či uznesením Rady vyhradené inému orgánu MOK Slovensko. Je najviac sedemčlenná a jej funkčné obdobie je 5-ročné.

Členovia Výkonnej rady sú volení Radou, ktorá vymedzuje právomoci a pôsobnosť Výkonnej rady. Členmi Výkonnej rady sú predseda podpredseda, generálny tajomník a ďalší členovia.

Výkonná rada zasadá podľa potreby, minimálne jedenkrát ročne.

Za svoju činnosť sa Výkonná rada zodpovedá Rade.

Výkonná rada najmä:

Predseda MOK Slovensko

Predsedu MOK Slovensko volí Rada na funkčné obdobie 5 rokov.

Predseda MOK Slovensko je štatutárnym orgánom MOK Slovensko, zastupuje MOK Slovensko a koná v jeho mene navonok. Podpisovanie za MOK Slovensko sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu MOK Slovensko pripojí svoj podpis predseda MOK Slovensko.

Predseda MOK Slovensko má hlas rozhodujúci pri rovnosti hlasov pri hlasovaní Výkonnej rady MOK Slovensko.

Predseda MOK Slovensko zastupuje MOK Slovensko v zamestnávateľských vzťahoch voči pracovníkom MOK Slovensko.

Predseda MOK Slovensko môže časť svojich právomocí v zmysle článku 2 a 5 stanov preniesť na generálneho tajomníka MOK Slovensko.

Dozorná rada

Dozorná rada má troch členov. Členom Dozornej rady nemôže byť člen Výkonnej rady alebo iného orgánu kreovaného na základe týchto stanov. Funkčné obdobie členov Dozornej rady je 5 rokov.

Členov dozornej rady volí a odvoláva Rada.

Dozorná rada volí svojho predsedu väčšinou hlasov členov Dozornej rady.

Dozornú radu zvoláva predseda alebo ním poverený člen Dozornej rady písomnou pozvánkou minimálne raz do roka.

Prvé rokovanie novozvolenej rady sa koná hneď po zvolení členov Dozornej rady. Dozorná rada na ňom volí predsedu.

Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní Dozornej rady prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov. Každý člen Dozornej rady má jeden hlas. Predseda Dozornej rady má hlas rozhodujúci pri rovnosti hlasov pri hlasovaní dozornej rady.

Do pôsobnosti Dozornej rady patrí najmä:

 1. kontrolovať hospodárenie MOK Slovensko a nakladanie s jeho majetkom,
 2. kontrolovať činnosť Výkonnej rady, vyjadrovať sa k rozpočtu MOK Slovensko, výsledkom hospodárenia a výročnej správe o jeho činnosti,
 3. predkladať Rade výsledky svojej kontrolnej činnosti, návrhy na odstránenie nedostatkov a na zlepšenie činnosti MOK Slovensko.

Vo svojej činnosti môže využiť audítorské služby.

Generálny tajomník

Generálny tajomník je menovaný a odvolávaný Výkonnou radou, ktorá tiež rozhoduje o výške jeho odmeny.

Pracovnú zmluvu, či inú formu pracovno-právneho vzťahu s generálnym tajomníkom a jeho náplň práce uzatvára a určuje predseda MOK Slovensko.

Generálny tajomník koná v mene MOK Slovensko a zastupuje MOK Slovensko navonok v rozsahu právomocí jemu zverených predsedom MOK Slovensko. V rozsahu zverených právomocí tiež riadi činnosť MOK Slovensko a jeho sekretariátu.

Generálny tajomník sa za svoju činnosť zodpovedá Výkonnej rade.

Sekretariát MOK Slovensko

Na čele sekretariátu stojí generálny tajomník. Sekretariát MOK Slovensko zabezpečuje výkon všetkých operatívnych, finančných a bežných záležitostí v rozsahu činnosti MOK Slovensko.