Medzinárodná obchodná komora Slovensko

Členstvo v MOK Slovensko

Podmienky členstva

Členstvo v MOK Slovensko je dobrovoľné a otvorené. Členom MOK Slovensko sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby zaregistrované na území SR alebo zaregistrované v zahraničí, ale majúce organizačné zložky na území SR, ktoré sa aktívne zúčastňujú na činnostiach uvedených v Článku 2. stanov.

Člen je povinný uhradiť stanovený členský príspevok pri vstupe do MOK Slovensko. Výšku príspevku a podmienky jeho platby schvaľuje Rada.

Člen MOK Slovensko koná tak, aby nepoškodil záujmy MOK Slovensko.

Formy členstva

Členstvo v MOK Slovensko má tieto formy: zakladajúci člen, riadny člen, čestný člen. Zakladajúci člen je ten, kto sa priamo zúčastňoval na založení MOK Slovensko, prijal ďalšie záväzky nad rámec bežných povinností člena MOK Slovensko a nadobudol práva zakladajúceho člena MOK Slovensko. Vo voľbách do orgánov je pri rovnosti hlasov zvolený zakladajúci člen.

Riadny člen je ten, komu platne vzniklo členstvo a plní podmienky podľa Článku 3. Stanov. Čestným členom je ten, kto sa významným spôsobom zaslúžil o vznik MOK Slovensko, prispel k činnosti MOK Slovensko alebo MOK Slovensko nejakou významnou formou podporoval a vznikli u neho dôvody brániace mu v riadnom členstve. Čestným členom je tiež ten, kto prijal takúto ponuku zo strany MOK Slovensko. O čestnom členstve rozhoduje Rada.

Vznik členstva

U zakladajúcich členov podpisom dohody o ustanovení MOK Slovensko, zoznamu zakladajúcich členov MOK Slovensko a zaplatením jednorazového príspevku na založenie MOK Slovensko vo výške 1 200,-€.

U riadnych členov dňom rozhodnutia Rady alebo Výkonnej rady v období medzi konaním Rady, na základe písomnej prihlášky žiadateľa o členstvo a úhradou členského príspevku. Ak nie je členský príspevok do 30 dní od rozhodnutia Rady resp. Výkonnej rady zaplatený, strácajú ich rozhodnutia platnosť.

U čestných členov rozhodnutím Rady.

Zánik členstva

Členstvo zaniká:

 1. zánikom právnickej osoby, ktorá je členom MOK Slovensko
 2. okamžite, dňom doručenia písomnej žiadosti predsedovi MOK Slovensko
 3. ak člen nezaplatil členské príspevky počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov
 4. vylúčením člena, ktorý:
  • neplnil záväzky k MOK Slovensko, ktoré na seba ako člen prevzal
  • vážne porušil ďalšie povinnosti stanovené týmito stanovami
  • zneužil členstvo vo MOK Slovensko na také správanie, ktoré poškodzuje dobré meno MOK Slovensko
  • bol podrobený bankrotu alebo inému podobnému právnemu procesu v krajine sídla člena MOK Slovensko
 5. smrťou člena

O vylúčení člena MOK Slovensko rozhoduje Rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov MOK Slovensko. Členstvo člena ukončené rozhodnutím Rady zaniká ku dňu uvedenom v rozhodnutí Rady.

Práva a povinnosti členov

Člen MOK Slovensko je oprávnený najmä:

 1. zúčastňovať sa na rozhodovaniach MOK Slovensko, každý jedným hlasom. Čestný člen má hlas poradný.
 2. navrhovať a voliť svojich zástupcov do orgánov MOK Slovensko. Toto právo nemá čestný člen.
 3. na automatické členstvo vo MOK Slovensko, ak ide o slovenského zakladajúceho člena, a to hneď po jeho založení.
 4. byť oboznámený s obchodnou politikou, reprezentovanou ICC a MOK Slovensko, neustále ju sledovať a aktívne ju ovplyvňovať. Môže sa zúčastňovať na aktivitách Komisií a Špeciálnych skupín ICC a MOK Slovensko, ako aj na určovaní ročného programu MOK Slovensko.
 5. využívať informácie a služby Sekretariátu MOK Slovensko.
 6. uvádzať na svojom hlavičkovom papieri, vizitkách a na ostatných prezentačných materiáloch svoje členstvo v ICC.

Zakladajúci členovia majú právo navrhovať polovicu členov Výkonnej rady MOK Slovensko. Tento návrh môže byť spoločným návrhom aj čestných členov.

Člen MOK Slovensko má povinnosť najmä:

 1. riadiť sa týmito stanovami,
 2. podporovať činnosť MOK Slovensko a ICC,
 3. poskytovať MOK Slovensko informácie, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie jeho činnosti,
 4. dodržiavať pravidlá Dohody o vytvorení ICC Slovensko a Štatút ICC,
 5. umožniť svojim zástupcom riadny výkon aktivít, ku ktorým sa v rámci MOK Slovensko zaviazali.