Medzinárodná obchodná komora Slovensko

Čo je MOK

MOK je svetovou obchodnou organizáciou, jedinou reprezentatívnou inštitúciou, ktorá využíva svoj vplyv, aby hájila záujmy podnikov celého sveta, zo všetkých sektorov.

MOK presadzuje trhovú ekonomiku, ako aj otvorený medzinárodný obchod a systém investícií. Už od svojho vzniku na začiatku minulého storočia vychádza MOK z presvedčenia, že obchod je hybnou silou pre mier a prosperitu.

Vzhľadom na skutočnosť, že členské podniky a združenia MOK sú sami subjektmi medzinárodného obchodu, MOK má bezkonkurenčnú autoritu pri vytváraní pravidiel, ktorými sa riadia medzinárodné obchodné transakcie. Hoci sú tieto pravidlá založené na dobrovoľnom princípe, sú dennodenne dodržiavané pri nespočítateľných obchodných operáciách a stali sa neoddeliteľnou súčasťou medzinárodného obchodu. MOK taktiež poskytuje dôležité služby, z ktorých najvýznamnejšia je vykonávaná prostredníctvom Medzinárodného rozhodcovského súdu MOK, ktorý je vedúcou arbitrážnou inštitúciou na svete.

O necelý rok po vytvorení OSN bol MOK udelený štatút konzultatívneho orgánu na najvyššej úrovni, pri OSN a jej špecializovaných organizáciách.

Top-manažéri a odborníci, ktorých MOK získava z radov svojich členov, formulujú svoje podnikateľské stanoviská k širokému spektru problémov obchodnej a investičnej politiky, ako aj ku kľúčovej technickej a odvetvovej tematike. Spadajú sem finančné služby, informačné technológie, telekomunikácie, marketingová etika, životné prostredie, doprava, hospodárska súťaž, duševné vlastníctvo, atď...

Medzinárodná obchodná komora bola založená v roku 1919 a v súčasnosti združuje tisícky členských podnikov a asociácií z vyše 130 krajín. Národné výbory MOK, ktoré pôsobia v hlavných mestách mnohých krajín, adresujú MOK problémy, ktoré znepokojujú miestnu podnikateľskú sféru a súčasne tlmočia svojim vládam názory a stanoviská k otázkam obchodu, ktoré formuluje MOK.

Ako funguje MOK

Rada

Úloha Rady MOK je analogická významu Valného zhromaždenia významnejšej medzivládnej organizácie. Veľkým rozdielom však je, že delegátmi sú top manažéri a nie vládni úradníci. Uplatňuje sa tu federálna štruktúra, založená na Rade, ako najvyššom riadiacom orgáne. Národné výbory nominujú delegátov do tohto orgánu, ktorý sa zvyčajne schádza dvakrát za rok. Na práci Rady sa môžu na pozvanie zúčastniť aj desiati priami členovia a to z krajín, kde neexistuje Národný výbor.

Národné výbory a skupiny

Národné výbory a skupiny reprezentujú MOK v jednotlivých krajinách a ich prostredníctvom je zabezpečené, že MOK berie do úvahy problémy miestnej podnikateľskej sféry pri formulovaní odporúčaní vládam a medzinárodným organizáciám.

Prezidentská a výkonná rada

Rada volí prezidenta a viceprezidenta na dvojročné obdobie. Prezident, jeho bezprostredný predchodca a viceprezident tvoria Prezidentskú radu. Rada volí aj Výkonnú radu, ktorá je zodpovedná za implementáciu politiky MOK, na odporúčanie prezidenta. Prezidentská rada má 15 až 30 členov, s funkčným obdobím na 3 roky (na konci každého roka končí funkčné obdobie jednej tretine členov).

Generálny tajomník

Generálny tajomník je na čele Medzinárodného sekretariátu a úzko spolupracuje s národnými výbormi pri uskutočňovaní pracovného programu MOK. Generálny tajomník je menovaný Radou z iniciatívy Prezidentskej rady a na odporúčanie Výkonnej rady.

Komisie

Členské podniky a združenia podnikateľov môžu vplývať na stanoviská MOK v akejkoľvek otázke z oblasti obchodu a to zúčastňovaním sa na práci komisií MOK. Komisie sú samotným základom MOK a pozostávajú z viac ako 500 odborníkov pre obchod, ktorí fromulujú politiku MOK a vypracúvajú jej pravidlá. Komisie analyzujú návrhované iniciatívy národných vlád a pripravujú stanoviská na predloženie medzinárodným organizáciám.

Informácie

Nové pravidlá ICC o boji proti korupcii